Pracodawco sprawdź terminy ważności szkoleń.

SZKOLENIA

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracowników w zakresie BHP przed podjęciem pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie.

Pracodawca również musi odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna nakładająca obowiązek szkoleń w zakresie BHP:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2020.0.1320 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Formy szkolenia w dziedzinie zostały zdefiniowane w § 1a Rozporządzenia MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp jako:

Forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.

Forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Różnica między instruktażem a seminarium, jako formami szkoleń w dziedzinie bhp, polega na odmiennym minimalnym czasie trwania tych form szkolenia, a także na większym nacisku na aspekty praktyczne związane z konkretnym zakładem i stanowiskiem pracy w przypadku instruktażu.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP, ile trwa i ile jest ważne?

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Czas trwania szkolenia to minimum 3 godziny lekcyjne. Ważność szkolenia nie dłużej niż 12 miesięcy, a dla osób kierujących pracownikami, nie dłużej niż 6 miesięcy.

Pierwsze szkolenie musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia, a każde kolejne w okresie nieprzekraczającym trzech lat, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników nie rzadziej niż raz w roku. Czas trwania szkolenia to minimum 8 godzin lekcyjnych, musi być przeprowadzone w formie instruktażu, nie może odbyć się online.

Pierwsze szkolenie musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty zatrudnienia, a każde kolejne w okresie nieprzekraczającym 5 lat. Czas trwania szkolenia to minimum 16 godzin lekcyjnych. Szkolenia te mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, również online.

pierwsze szkolenie musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a każde kolejne w okresie nieprzekraczającym 5 lat. Czas trwania szkolenia to minimum 16 godzin lekcyjnych. Szkolenia te mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, również online.

Pierwsze szkolenie musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a każde kolejne w okresie nieprzekraczającym 5 lat. Czas trwania szkolenia to minimum 16 godzin lekcyjnych Szkolenia te mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, również online.

w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

Pierwsze szkolenie musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a każde kolejne w okresie nieprzekraczającym 6 lat. Czas trwania szkolenia to minimum 8 godzin lekcyjnych. Szkolenia te mogą być przeprowadzane w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego, również online.

Jakie są kary za brak szkolenia okresowego BHP?

Kary za brak szkolenia okresowego BHP nie różnią się od kar za brak szkolenia wstępnego BHP – może to zostać uznane za naruszenie art. 237 Kodeksu Pracy. i skutkować karą grzywny od 1.000 do aż 30.000 złotych.